Latihan Soal kls 9KEMENTERIAN AGAMA
ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL
MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN/KOTA SERANG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
 I.  Pilihlah salah satu jawaban a, b, c, atau d yang sesuai dengan pertanyaan pada tiap-tiap nomor berikut dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom lembar jawaban yang telah tersedia !                          1.     Perhatikan terjemahan ayat di bawah ini :
“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah SWT ketika menyembelih. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan’ (QS. Al-An’am 121)
Merupakan terjemahan dari ayat :
Ÿwur (#qè=à2ù's? $£JÏB óOs9 ̍x.õムÞOó$# «!$# Ïmøn=tã ¼çm¯RÎ)ur ×,ó¡Ïÿs9 3  ÇÊËÊÈ a.
 ãP$yèsÛur tûïÏ%©!$# (#qè?ré& |=»tGÅ3ø9$# @@Ïm ö/ä3©9 öNä3ãB$yèsÛur @@Ïm öNçl°; ( b.    
@Ïtäur ÞOßgs9 ÏM»t6Íh©Ü9$# ãPÌhptäur ÞOÎgøŠn=tæ y]Í´¯»t6yø9$# c.                  ôM¯=Ïmé& Nä3s9 èpyJŠÍku5  ÉO»yè÷RF{$#  d.                              
2.     Perhatikan secara seksama  tabeldi bawah  ini :
No
Uraian
1.
2.
3.
4.
5.
Menyebut nama Allah
Beragama Islam
Berakal sehat
Baligh / dewasa
Laki-laki
Syarat untuk orang yang menyembelih binatang terdapat  pada nomor…
a.     1,2,5
b.     1,3,5
c.     2,3,5
d.     2,4,5
3.     Alat yang dapat digunakan untuk menyembelih binatang  adalah …
a.     Kayu, bambu, kaca
b.     Pisau, golok, arit
c.     Silet, tanduk, batu
d.     Kuku, tulang, gigi
4.     Kisah Nabi Ibrahim a.s dengan putranya Nabi Ismail a.s menunjukkan bahwa berkurban telah disyariatkan pada umat-umat terdahulu, sesuai ayat …


11.      Pengertian aqiqah menurut bahasa adalah…
a.       Menyembelih binatang yang disayangi
b.       Bersyukur atas kelahiran bayi yang baru lahir
c.    Menebus bayi yang tergadai
d.    Rambut yang tumbuh di kepala bayi yang baru lahir
12.     Ketentuan menyembelih kambing aqiqah bayi laki-laki dan perempuan yang dilahirkan kembar adalah…
a.    1 ekor
b.    2 ekor
c.      3 ekor
d.     4 ekor
13.     Pernyataan yang benar berikut ini adalah…
a.     Umur hewan sembelihan aqiqah sudah cukup tua
b.    Tujuan utama penyembelihan hewan aqiqah   adalah untuk menunjukan kemampuan
c.    Daqing aqiqah dibagikan sebelum dimasak
d.    Mencukur rambut dan memberi nama bayi pada  hari ketujuh dan penyembelihan hewan aqiqah
14.     Di antara persamaan antara kurban dan aqiqah adalah…
a.    Hukum dasar penyembelihan kurban dan aqiqah
b.                                 Jumlah binatang yang akan disembelih
c.    Waktu pelaksanaan penyembelihan hewan
d.                                 Cara  pembagian daging hewan
Èe@à6Ï9ur 7p¨Bé& $oYù=yèy_ %Z3|¡YtB (#rãä.õuÏj9 zNó$# «!$# 4n?tã $tB Nßgs%yu .`ÏiB ÏpyJÎgt/ ÉO»yè÷RF{$# 3 ÇÌÍÈ
15.     Kesimpulan dari ayat di atas adalah tujuan utama dari penyembelihan hewan kurban dan aqiqah yaitu…
a.    Manifestasi rasa syukur terhadap Allah SWT
b.    Mempererat tali persaudaraan dengan tetangga
c.    Menumbuhkan sikap kepedulian sosial terhadap fakir miskin
d.    Ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT
16.             Apabila kita membagi-bagikan daging kurban dan aqiqah, maka yang kita utamakan adalah...
a.    Saudara sendiri, walaupun tempat tinggalnya jauh
b.    Keluarga sendiri, isteri dan anak-anak kita
c.    Orang kaya di sekitar tempat tinggal kita
d.    Tetangga dekat kita yang kebetulan fakir atau miskin
17.     Lihat table di bawah ini !
No
Uraian
1.
2.
3.

5.
6.
Menyiapkan lubang penampungan darah
Mempersiapkan alat penyembelihan
Memberikan gas pada ruangan agar pingsan
Membaringkan hewan ke sebelah kiri
Membaca Basmallah
Tata cara penyembelihan secara tradisional yang benar ditunjukkan oleh nomor...

a.     1,2,3,4
b.     1,3,4,5
c.       1,2,5,6,
d.      3,4,524.  Jual beli yang terlarang adalah proses jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, seperti….
a.       Menjual hasil tanaman yang belum pantas dipanen ( ijon)
b.      Menjual hasil tanaman yang masih dalam bentuk bibit
c.       Menjual hasil ternak yang nyata cacatnya
d.      Menjual HP second kepada saudara sendiri
25. Simak pernyataan berikut:
1.      Jual beli dengan cara mengegcoh
2.      Jual beli dengan cara menimbun
3.      Jual beli dengan cara credit
4.      Jual beli daging hewan yang masih hidup
5.      Jual beli barang yang sudah dibeli orang lain
Hukum jual beli yang sah tapi terlarang ditunjuklkan oleh nomor….
a.       1, 2, 4, 5
b.      1, 2, 5
c.       1, 2, 3, 4, 5
d.      1, 2, 3
26. Dalam proses jual beli Islam menganjurkan adanya khiar, istilah khiar di sini mengandung arti….
a.       Garansi yang harus dijaga
b.      Perjanjian untuk tidak mengembalikan barang
c.       Setisp pembeli disyaratkan untuk mrmilih
d.      Hak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli
27. Diana membeli sepatu dari pasar, setibanya dirumah dilihat secara teliti, ternyata sepatu tersebut ada yang sobek, keesokan harinya dikembalikan kepada pedagang dimana dia membeli. Ini termasuk pengamalan khiar….
a.       Khiar majelis
b.      Khiar syarat
c.       Khiar aibi
d.      Khiar zamani
28. Kerjasama dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil disbut….
a.       Koperasi
b.      Credit
c.       Faroid
d.      Qiradl
29.  Khiar majelis yairu terjadinya khiar karena….
a.       Berlangsung masih di tempat pembelian
b.      Barang yang dibeli kondisinya rusak
c.       Barang yang dibeli ternyata sudah dibeli orang
d.      Pembeli dan penjual belum dewasa/balig
30.  Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلاَّ كَانَ كَصَدَقَـتِهَا مَرَّةً  (رواه ابن ماجه)
        Berdasarkan Hadits ini apabila seseorang meminjamkan uang untuk dijadikan modal usaha sebanyak dua kali, maka….
a.       Seperti sodaqoh unta betina
b.      Seperti sodaqoh satu kali
c.       Akan terhindar dari kelaparan
d.      Seperti usaha mengentaskan kemiskinan

31.  Islam sangat menjunjung tinggi orang yang memiliki etos (semangat) kerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, karena itu Qirad menurut Islam hukumnya....
a.       Wajib
b.       Sunah
c.        Mubah
d.       Makruh


a.Èe@|Ásù y7În/tÏ9 öptùU$#ur        
$yJ¯RÎ) tP§ym ãNà6øn=tæ sptGøŠyJø9$# tP¤$!$#ur zNóss9ur ̍ƒÍ\Ïø9$#  b.      
Èe@à6Ï9ur 7p¨Bé& $oYù=yèy_ %Z3|¡YtB    c.
ôMtBÌhãm ãNä3øn=tæ èptGøŠyJø9$# ãP¤$!$#ur ãNøtm:ur ͍ƒÌYσø:$#     d.                  
5.     Perhatikan tabel berikut ini !
No
Uraian
1.
2.
3.
4.
5.
Kurban bag I orang kaya
Kurban untuk latihan di sekolah
Kurban bagi Rasulullah SAW
Kurban nazar
Kurban ketika Ihram Haji
Kurban yang hukumnya wajib ditunjukkan oleh nomor…
a.     1,2,3
b.     1,3,5
c.       2,4,5
d.      3,4,5
6.     Kisah Nabi Ibrahim a.s dengan Nabi Ismail a.s yang berkaitan dengan peristiwa disyariatkannya kurban bagi umat Islam dijelaskan Al-Qur’an dalam :
a.      QS. Al-Kautsar 1-3
b.     QS. Sh Shafat 102-106
c.       QS. Al-Baqarah 100-105
d.      QS. Ibrahim 6
7.     Ketentuan umur binatang jenis domba untuk dijadikan sembelihan kurban minimal….
a.     5 tahun lebih
b.     2 tahun lebih
c.       7 tahun lebih
d.      Musinnah
8.     Seorang suami memiliki 1 orang isteri, 11 orang anak, 1 orang mertua dan 4 anak yatim. Apabila ia akan berkurban untuk seluruh keluarganya, maka hewan yang harus disembelih…
a.       1 ekor kerbau, 1 ekor sapi dan 1 ekor unta
b.       2 ekor kerbau,  dan 4 ekor kambing
c.        3 ekor kerbau dan 4 ekor kambing
d.       2 ekor kerbau dan I ekor sapi
9.       Hal-hal yang diperbolehkan syariat untuk dilakukan oleh penyembelih atau panitia kurban adalah....
a.       Meminta upah menyembelih hewan kurban
b.       Meminta daging hewan kurban
c.        Menjual kulit hewan kurban
d.       Menyembunyikan daging hewan kurban
18. Pada zaman sekarang umat Kristiani di beberapa gereja banyak yang menyembelih hewan kurban bagaimana sikap kita, apabila mendapati seorang non-Muslim yang berkeinginan melaksanakan penyembelihan hewan kurban tersebut...
a.     Kita terima, dengan syarat orang yang menyembelihnya harus beragama Islam
b.     Kita terima, dengan syarat orang tersebut tidak boleh mengambil dagingnya sedikitpun
c.     Kita terima, dengan syarat orang tersebut harus masuk agama Islam terlebih dahulu
d.     Kita tolak dengan keras, karena berbeda keyakinan dan agama
19.    Perintah Rasulullah SAW terhadap orang mampu akan tetapi tidak mau melakasanakan kurban adalah…
a.     Melarang orang tersebut mendekati tempat shalat Nabi SAW (mesjid, mushalla  dll)
b.     Memerintahkan orang tersebut untuk menyembelih hewan kurban tahun depan
c.     Tidak boleh memakan dan tidak boleh mengambil daging kurban yang dibagi-bagikan
d.     Menebus binatang kurban dengan menyembelih hewan 2 ekor sekaligus
20.  Kurban dan aqiqah termasuk ibadah sosial, karena…
a.     Penyembelihan binatang kurban dan aqiqah disaksikan oleh orang banyak
b.     Sebagian besar daging kurban dan aqiqah dibagikan kepada fakir miskin
c.     Menarik hati masyarakat untuk ikut melaksanakan ibadah kurban dan aqiqah
d.     Memperlihatkan kepada para tetangga tentang nikmat Allah SWT yang kita terima
21.    Jual beli dalm kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan rutin umat manusia karena satu sama lain mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Berdasarkan uraian itu maka jual beli dapat diartikan....
a.  Tukar menukar barang dengan barang yang sejenis
       b. Tukar menukar barang dengan barang yang serupa
       c  Tukarmenukar barang dengan barang yang mirip
      d. Tukar menukar barang dengan barang lain

22.   Dalil al Quran yang menghalalkan jual beli terdapat dalam potongan ayat....
a.       اِلاَّ اَنْتَكُوْنَ تِجَارَةً
b.      عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
c.       وَاَحَلَّ اللهُ اْلبَيْعَ وَحَرَّمَ الِّرَبى
d.      اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى
23.    Prinsip jual beli dalam Islam dijelaskan dalam al Quan antara lain dalam potongan ayat
عَنْ تَرَا ضٍ مِنْكُمْ
Artinya….
a.       Atas dasar belas kasihan
b.       Atas dasar suka sama suka
b.       Atas dasar keikhlasan
c.        Atas dasar kekeluargaan

32.  Besar ataupun kecilnya bagian keuntungan dalam sisten Qirad hendaknya dibicarakan dengan jelas pada saat mengadakan perjanjian/M o U ini termasuk....
a.       Rukun Qirad
b.       Syarat Qirad
c.        Wajib Qirad
d.       Macam-macam Qirad
33. Qirad dalam kegiatan ekonomi Islam sudah ada sejak zaman dulu, di Indonesia ada yang masih berjalan hingga saat ini seperti....
a.       Rentenir, Kosipa, BMT
b.       Asuransi, DP, Kredit
c.        Gadai, Borg, Jaminan
d.       KPR, KMKP, Kredit Candak Kulak
34.  Ada pemilik modal, adanya penerima modal, ada yang dikerjakan/usaha serta adanya keuntungan merupakan....
a.       Rukun Qirad
b.       Kelancaran Qirad
c.        Syarat  Qirad
d.       Hukum Qiran
35.  Secara etimologis (bahasa) riba diartikan juga dengan istilah   النَّــامُartinya….
a.       Berbunga/berkembang
b.       Pengurangan
c.        Curang
d.       Tambahan
36.  Nunung meminjam uang kepada Wati sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada waktu yang sudah disepakati bersama, uang tersebut dikembalikan dan Wati meminta Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kejadian ini termasuk bagian dari peraktek….
a.       Qirad
b.       Khiar
c.        Muamalah
d.       Riba
37.  Ulama Fiqih membagi riba kepada empat macam,                     yaitu….
a.       Riba fadli, riba qaradi, riba nasi’ah dan riba nahri
b.       Riba qardi, riba fadli, riba nasi’ah dan riba yad
c.        Riba nasi’ah, riba yad, riba qurobi, riba jaizi
d.       Riba yad, riba qardi, riba nasi’h dan riba rubi’ah
38.  يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوْا لاَ تَأْ كُلُوا الرِّ بَى اَضْعَا فًـا مُضَعَفَـهُ
Berdasarka ayat ini, perbuatan memakan harta riba
Hukumnya….
a.       Makruh
b.       Subhat
c.        Halal tapi dibenci
d.       Haram

39.  Seorang ulama besar bernama A. Hassan pendiri Persatuan Islam (Persis) berpendapat bahwa bunga Bank di Indonesia tidak termasuk haram karena….
a.       Tidak ada perjanjian
b.      Menguntungkan nasabah
c.       Tidak berlipat ganda
d.      Tidak termasuk menimbun

40.  Sertiap perbuatan yang diharamkan Allah jika dilakukan pasti akan merugikan pelakunya, berikut ini manfaat diharmkannya riba, kecuali….
a.       Termasuk pelanggaran HAM
b.      Rentenir tidak akan meraja lela
c.       Merugikan orang lain
d.      Merusak tatanan hidup gotong royong.


                                                                  II. Essay

41. Sebutkan rukun jual beli menurut syariat Islam!

42. . Jelaskan apa yang dimaksud dengan :
a.       Khiar Syarat
b.      Khiar Aibi
c.       Khiar Majelis

43.  Jelaskan maksud Hadits berikut:
كُلُّ غُلاَ مٌ مُرْ تَهَنٌ بِعَـقِيْقَتِهِ تُذْ بَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَا بِعِهِ وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

44. Jelaskan bagaimana cara pelaksanaan Qirad!
45.  Sebutkan perbedaan dan persamaan                                                                                                     
      pelaksanaan Qurban dan Aqiqah!
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Fiqih Tsanawiyah - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger